Neem contact met ons op

Algemene voorwaarden

1. Voorafgaande

1.1. Onder voorbehoud van uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen bijzondere voorwaarden, beheersen huidige algemene voorwaarden de relaties tussen partijen.

1.2. Huidige algemene voorwaarden zijn consulteerbaar op de website van XIMA, www.xima.be.

1.3. Wanneer de koper zich toegang verschaft tot de beveiligde zone van de internetsite van XIMA en alvorens een bestelling te plaatsen, wordt de koper geacht kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden, deze te hebben gelezen en aanvaard.

1.4. In de vooronderstelling dat een bod rechtstreeks uitgaat van de verkoper, wordt de koper geacht op het ogenblik van het aanvaarden van het bod kennis te hebben genomen van de huidige algemene voorwaarden, ze te hebben gelezen en aanvaard.

1.5. In de huidige algemene voorwaarden wordt de BVBA XIMA gekwalificeerd als de “Verkoper” terwijl zijn medecontractant of de cliënt genoemd wordt de “Koper”.

1.6. Huidige algemene voorwaarden regelen de relaties tussen de partijen, en sluiten alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de koper uit. Algemene of bijzondere voorwaarden afkomstig van de koper worden dus niet toepasbaar geacht op de verkoper.

2. Contractsluiting

2.1. Het contract wordt geacht geldig te zijn aangegaan en de koop wordt geacht gesloten te zijn wanneer, na ontvangst van de bestelling, de koper de bestelling schriftelijk (per e-mail of, bij gebreke aan gekend e-mailadres, per fax) heeft bevestigd.

2.2. Het contract wordt geacht geldig te zijn aangegaan en de koop geldig te zijn gesloten, vanaf het moment waarop de koper de door de verkoper geboden prijs uitdrukkelijk en schriftelijk (per e-mail of, bij gebreke aan gekend e-mailadres) heeft aanvaard.

2.3. De producten zullen voldaan worden geacht wanneer geen enkel schriftelijk protest door de koper is gemaakt binnen de acht dagen na ontvangst. Bij gebreke aan ontvangstbewijs van de verkoper, zal laatstgenoemde geacht worden geen kennis te hebben genomen van het protest.

2.4. Een verschil in de geleverde hoeveelheid van ± 10 % dient als aanvaard te worden aangezien door de koper. Alleen de daadwerkelijk geleverde goederen zullen door de verkoper worden gefactureerd.

2.5. De verkoper houdt zich het recht voor om de eerder tussen de partijen overeengekomen bestelling of betalingsvoorwaarden te wijzigen wanneer, tussen het tijdstip van de bevestiging van de bestelling en de facturatie ervan, de koper zijn door de verkoper toegestaan intern krediet heeft overschreden. Onder toegestaan krediet dient begrepen te worden het maximale bedrag dat door de verkoper aan de koper is
toegekend om zonder contante betalingen bestellingen te plaatsen, binnen een regelmatige en continuehandelsrelatie tussen de partijen.

3. Annulering van de bestelling

3.1. In geval van een “normale” bestelling:
Een “normale” bestelling wordt gedefinieerd als een bestelling van producten die regelmatig in de catalogus van XIMA zijn opgenomen of worden geliquideerd en die dus door de verkoper geen fabricatie vereist om de bestelling te kunnen leveren. In geval van annulering van een “normale” bestelling die in voorbereiding is, zal door de koper een forfait van 5% op het bedrag, met een minimum van 50€, verschuldigd zijn ten titel van forfaitaire vergoeding. In geval de koper zijn contractuele verplichtingen niet uitvoert en de verkoper de bestelling annuleert, zal de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding met zich meebrengen ten bedrage van 5% op dit bedrag, 
met een minimum van 50€.

3.2. In geval van een bestelling genaamd “bijzondere fabricatie”:
Een bestelling van “bijzondere fabricatie” wordt gedefinieerd als een bestelling die, vóór levering, een fabricatie door de verkoper vereist. De genaamde bestellingen “bijzondere fabricatie” kunnen niet worden geannuleerd. In geval van annulering, zal de verkoper de totaliteit van de tussen partijen overeenkomen prijs automatisch factureren. De koper zal deze volledig aan de verkoper verschuldigd zijn.

4. Benodigdheden en zeefdrukken

4.1. De benodigdheden, afdrukken, matrijzen, uitkapvormen en vormen worden eigendom van de koper na volledigebetaling van de post met betrekking tot de technische onkosten als opgenomen in de factuur.

4.2. Zij zullen enkel dienst kunnen doen voor de bestellingen die door de koper geplaatst worden en zullen in de werkplaatsen van de verkoper worden bewaard. De verkoper verbindt zich er bijgevolg toe deze te bewaren en er de noodzakelijke onderhoudskosten van te dragen, en dit gedurende een periode van 2 jaar te rekenen vanaf de laatste bestelling. Te rekenen vanaf deze laatste bestelling, begint een termijn van twee jaar te lopen tijdenswelke de koper gerechtigd is de benodigdheden, afdrukken, matrijzen, uitkapvormen en vormen te recupereren.Wanneer de koper deze niet binnen deze termijn heeft gevorderd, zullen zij door de verkoper kunnen worden vernietigd.

4.3. Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de verkoper, zullen de drukplaten en/of zeefadrukken die door de verkoper worden uitgevoerd, zijn exclusieve eigendom blijven zodat de koper nooit gerechtigd zal zijn deze terug te vorderen.

5. Plannen en beschrijvende documenten

5.1. De gewichten, afmetingen, hoeveelheden, prijs en andere gegevens die in catalogi, internetsites, prospectussen, nieuwsbrieven, publiciteitsaankondigingen, e-mails, gravures, etc. zijn vermeld, worden ten indicatieve titel en bij benadering meegegeven. Zij zijn in geen geval bindend voor de verkoper.

5.2. De verkoper is enkel verbonden voor de definitieve gegevens die uitdrukkelijk in het tussen partijen gesloten contract zijn opgenomen, en meer in het bijzonder in de bevestigingsorder die door de verkoper is meegedeeld.

6. Verpakkingen

6.1. In beginsel worden de producten geleverd in de verpakking als beschreven in de catalogus.

6.2. In geval van onvoldoende voorraad, zal de verkoper zijn producten in gelijk welke evenwaardige verpakking mogen leveren.

6.3. De verpakkingen van de producten en van de merken kunnen alleen gebruikt worden om de producten van de verkoper te verpakken. Elk ander gebruik is verboden.

7. Verzendingen en risico-overdracht

7.1. Als de bestelling(en) rechtstreeks door de cliënt in de fabriek van de verkoper wordt(worden) opgehaald, draagt de cliënt het risico van deze bestelling(en), zodra hij in de fabriek in het bezit wordt gesteld van de bestelling(en). Als de producten bestemd zijn tot verdeling in een ander land dan dit van de verkoper, verbindt de koper er zich bij de verkoper toe om de goederen over de Belgische landgrens te brengen met overlegging van het aangewezen attest. Bij gebreke de goederen over de Belgische landgrens te brengen, zal de koper zelf alle bijkomstige belastingen die aan de verkoper aangerekend zouden worden, voldoen.

7.2. Als de koper het transport van de bestelling(en) ten laste neemt door beroep te doen op zijn eigen vervoerder, zal het transport gebeuren op diens eigen risico. In deze vooronderstelling overhandigt de transporteur aan de verkoper een vrachtbrief van het type CMR. Met deze vrachtbrief bevestigt en controleert de transporteur de hoeveelheid en de staat van de geleverde dozen. Wanneer de koper de goederen ontvangen heeft, zal hij geen enkele vordering kunnen instellen voor wat betreft de hoeveelheid geleverde dozen of tijdens het transport ondergane schade.

7.3. Als de verkoper belast is met de verzending van de bestelling(en), is de verkoper aansprakelijk voor de goederen totdat de goederen door de cliënt op de door hem aangeduide plaats de goederen in ontvangst heeft genomen. De risico-overdracht gebeurt dan wanneer de cliënt de goederen in ontvangst heeft genomen. Als de cliënt de goederen niet in ontvangst neemt, hoewel ze hem door de verkoper ter beschikking worden gesteld, gaat het risico ervan over zodra de goederen op de voorziene bestemming zijn aangekomen.

7.4. In elk geval zal de verkoper nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld wanneer de goederen tijdens het transport teniet zouden gaan of worden aangetast ingevolge van overmacht, of van andere buitengewone en onvoorzienbare omstandigheden waarover de verkoper geen invloed heeft en waarvan de gevolgen niet zouden kunnen worden vermeden, zelfs als men alle mogelijke voorzorgsmaatregelen had genomen. Ten exemplatieve en niet-exhaustieve titel, wordt als overmacht aanzien: blokkade van de vervoermiddelen, aardbeving, brand,
storm, overstromingen, bliksem, stilvallen van de telecommunicatiekanalen, … etc.

7.5. De transportprijs is steeds ten laste van de cliënt, behoudens wanneer de levering van de goederen tegen Franco-voorwaarden gebeurt en als de bestelling, of meer concreet het bedrag van de in één keer verstuurdebestelling(en) (cumulatieve voorwaarden) het bedrag van 500 € overstijgt.

7.6. De FRANCO-voorwaarden zijn steeds verbonden met het bedrag van de in één keer verstuurde bestelling(en) en niet met de prijs van de bestelling. De FRANCO-voorwaarden dekken dus slechts één enkele verzending per bestelling(en). In geval van verschillende verzendingen voor een en dezelfde bestelling voor een bedrag dat 500 € overschrijdt, zullen de zendingen door de verkoper aan de koper gefactureerd worden.

8. Fabricatietermijnen – transporttermijnen

8.1. De fabricatietermijnen worden ter indicatieve titel gegeven. Onder fabricatietermijn moet begrepen worden de termijn die loopt vanaf de bevestiging van de bestelling tot het tijdstip van vertrek van de producten uit de fabriek van de verkoper. De door de verkoper meegedeelde fabricatietermijn omvat dus nooit de transporttijd, de douanetijd of elke andere termijn die betrekking heeft op de verzending van de goederen, ongeacht of deze door de verkoper of de koper wordt uitgevoerd.

8.2. De fabricatietermijn kan verlengd worden als de koper niet tijdig de elementen aanlevert die noodzakelijk zijn om de bestelling uit te voeren of als de koper zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, zoals de betaling van de verkoopsprijs.

8.3. Behoudens wanneer de koper uitdrukkelijk een dwingende termijn bedingt en deze door de verkoper uitdrukkelijk aanvaard wordt, zal elke eventuele vertraging in de fabricatietermijn nooit aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de bestelling of tot een verzoek tot schadevergoeding.

8.4. Geen enkele vertraging in de transporttijd kan aanleiding geven tot ontbinding van de bestelling of tot een verzoek tot schadevergoeding.

9. Garantie

9.1. XIMA biedt voor alle producten opgenomen in haar catalogus een garantie van 2 jaar te rekenen vanaf verzending van de goederen.

9.2. Alleen de producten die aan XIMA teruggestuurd worden in hun originele verpakking met precieze beschrijving van het probleem kunnen het object uitmaken van een terugname onder de garantie.

9.3. Opdat de garantie geactiveerd wordt, moet de koper verplicht een schriftelijk dossier openen bij de verkoper. Bij gebreke aan het openen van een dossier, zal de garantie niet van toepassing zijn. De garantie kent geen toepassing in de volgende gevallen of voor de volgende producten:

  • De producten die door de koper of zijn cliënt zijn bewerkt (graveren, bedrukken, wijziging van het 
  • oorspronkelijke product, …)
  • De producten die beschadigd zijn door een abnormaal gebruik van het product (val, het forceren van een
  • mechanisme, …).
  • Het glas van het uurwerk.
  • De batterijen van het product.
  • De punt van de vulpennen.
  • De verbruikbare goederen (inktpatronen, papierblokken, …).

9.4. De garantie zal nooit de bijkomstige kosten die de koper zijn aangegaan voor de distributie van het product kunnen dekken. Bij wijze van voorbeeld, als de koper kosten is aangegaan voor de distributie van de producten, het bewerken van de producten of elke andere kostenpost, zal de garantie nooit deze bijkomstige kosten kunnen dekken aangezien de producten geacht worden gecontroleerd en gevalideerd te zijn door de koper op datum van inontvangstneming van de bestelling die deze behandelingen of manipulaties is voorafgegaan (verzending, bewerking of andere).

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De goederen blijven de eigendom van de verkoper totdat de koper de volledige prijs van de goederen heeft betaald.

11. Betalingen

11.1. De betalingen gebeuren in EURO of in de munt die uitdrukkelijk in het contract is opgenomen, netto op onze zetel en zonder disconto, tenzij akkoord van de verkoper.

11.2. De facturen worden geldig per e-mail verstuurd. Door het aanvaarden van huidige algemene voorwaarden, aanvaardt de koper dat de facturen hem geldig per e-mail worden meegedeeld.

11.3. De facturen dienen te worden betaald uiterlijk op de dag die op de factuur vermeld staat als vervaldag.  Elke vertraging in de betaling van de facturen leidt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot aanrekening van een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de hoofdsom met een minimum van 250 €, en rente van 12% per jaar vanaf factuurdatum.

11.4. Alle belastingen, actuele of toekomstige, van welke aard ook, zijn ten laste van de koper.

11.5. Als de koper verkeerde informatie heeft verstrekt inzake de uiteindelijke bestemming van de goederen of de btw-inschrijving, die leiden tot een btw-rechtzetting in hoofde van de verkoper, zal de koper de volledige btw moeten voldoen, evenals alle boetes die door de fiscale of btw-administratie van de verkoper worden gevorderd.

11.6. De facturen worden geacht aanvaard te zijn als de verkoper binnen acht dagen na ontvangst ervan, geen protest bij aangetekende brief met ontvangstbewijs heeft aangetekend. Bij gebreke aan ontvangstbevestiging van de verkoper, zal deze geacht worden geen kennis te hebben genomen van het protest.

12. Bevoegdheidsbeding

12.1. In geval van betwistingen of geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering of elke andere problematiek met betrekking tot het contract tussen partijen gesloten, zijn de rechtsmachten van Mechelen (België) exclusief bevoegd.

12.2. Het Belgisch recht is toepasselijk, behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend tussen partijen overeengekomen.

13. Geldigheid van een clausule

13.1. De geldigheid van een clausule van huidige algemene voorwaarden heeft geen invloed op de andere bepalingen en zal niet leiden tot de nietigheid van huidige voorwaarden.

 

Error 404